Vedtekter

 

1.           EIERFORHOLD OG ORGANISERING

Ole Brumm Familiebarnehage eies og drives av Eirik Silseth.

Barnehagen er et enkeltpersonsforetak med org.nr.  919 854 499

Avdelingen inne er i sokkel-etg ca 75 kvm. Ute har barnehagen egne inngjerdede arealer med ulike lekeapparater.

2.           FORMÅL

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» (Lov om barnehager §1)

3.          BEMANNING

Den som skal arbeide i barnehagen må levere tilfredsstillende politiattest. (Lov om bhg. §19.)

Én assistent kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres. Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger. (Forskrift om familiebarnehager § 6)

pedagogisk veiler med barnehagelærerutdanning, eller annen tre-årig pedagogisk utdanning, skal veilede personalet i arbeidet. (Forskrift om familiebarnehager §5)

Barnehagen har fast vikarordning ved sykefravær

4.           OPPTAK

Det opptas barn i alderen 0 - 5 år i det antall barnehagen er godkjent for. Det er ikke et vilkår at barnet bor i kommunen for å få plass, opptaket foretas i fellesopptak i Tønsberg kommune etter gjeldende lover og regler, og i samarbeid med eier av barnehagen. Tildeling foregår skriftlig via Tønsberg kommune.

Opptakskriterier prioriterer barn etter barnehagelovens § 13.

Søknadsfrist er 1.mars for hovedopptaket fra 1. august. Søknadsfrist er 15. august for lovfestet rett for barn født i oktober/november. Løpende opptak gjennom hele året

5.           OPPSIGELSE

Foreldrene kan levere en skriftlig oppsigelse på plassen, med en frist på inneværende måned pluss påfølgende måned. Eks. Oppsigelse mottatt i september løper ut oktober. Plassen må betales i oppsigelsestiden, selv om plassen ikke benyttes. Ved flytting gjelder samme regler.

Oppsigelsestid fra barnehagens side er inneværende måned pluss påfølgende måned. Oppsigelsesgrunn er blant annet manglende betaling. Dersom betalingen uteblir etter 2 måneder, blir plassen umiddelbart sagt opp. Andre årsaker til oppsigelse fra barnehagens side kan være hvis videre drift er uforsvarlig, eller at barnehagen av andre grunner legges ned.

6.           ÅPNINGSTIDER OG FERIER

Barnehagens åpningstid er fra 07.15 - 16.45 (kjernetid fra 09.30 - 14.00).

Barnehagen har fem ukers planlagt ferie, i tillegg kommer enkeltstående planleggingsdager.

Sommerferie: barnehagen holder stengt 4 uker i juli

Juleferie: f.o.m. 24.12 og de påfølgende dagene frem t.o.m. 31.01.

Påskeferie: Det er stengt mand, tirsd og onsd før skjærtorsdag, samt resten av påskeuken.

Planleggingsdager blir fastsatt ved oppstart om høsten. Øvrige fridager og ferie utover fastsatte datoer avtales direkte med barnehagen.

7.           FORELDREBTALING

Foreldrebetaling skjer den 15. hver måned, etter gjeldende satser og aldri over makspris. Det betales for 11 måneder i året. Foreldrebetalingen fastsettes av eieren i samsvar med gjeldende lover og satser, og vil aldri overstige makspris. Kostpenger reduseres tilsvarende for redusert plass. 

Ved manglende betaling sendes to betalingsvarsler, tredje varsel går direkte til Inkasso. Plassen blir da umiddelbart sagt opp.

Barnehagen har søskenmoderasjon og inntektsgradert foreldrebetaling etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 3. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. Mer Informasjon om lovfestede rettigheter, moderasjon osv er å finne på vår hjemmeside.

Dersom barn er borte fra barnehageplassen sin en måned eller lenger pga sykdom/skade, så gis det fritak for betaling den perioden barnet er borte.

8.           ERSTATNING

Eier av barnehagen har ingen erstatningsplikt på leker, klær, sko mm. som blir medbrakt i barnehagen. Private leker tas med på eget ansvar og risiko.

9.           ÅRSPLAN

Årsplan for barnehagen utarbeides for et år av gangen og godkjennes av samarbeidsutvalget. Kopi sendes Tønsberg kommune hver høst.

10.        VEDTEKTER

Vedtektene er fastsatt av eier/styrer, og godkjennes i SU. De varer til eventuelt nye vedtekter blir fastsatt. De gjeldende vedtekter sendes Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold

11.        TAUSHETSPLIKT

Eier/styrer og alle ansatte har taushetsplikt, etter lov om barnehager §20. Dette gjelder alle forhold de blir gjort kjent med i barnehagen, både barn, foresatte og personalet. (Lov om barnehager §§21- 22.)

Barnehagen er også underlagt loven om opplysningsplikt til kommunal helse- og omsorgstjeneste, sosial- og barneverntjeneste.

12.        INTERNKONTROLL

Kontroll av sikkerhetsmessige innretninger utføres en gang per måned. Vedlikehold utføres av fastsatte intervaller, det foretas brannøvelse 2 ganger per år og uteapparater sjekkes jevnlig, minimum 1 gang per måned.

Henviser til internkontroll som oppbevares i barnehagen.

Kommunen foretar kontroll og fører tilsyn med barnehagen (Forskrifter om familiebhg. §2)

13.        FREMMØTE

Barn skal leveres til personalet ved ankomst og det skal også meldes fra til personalet når barnet hentes. Foreldrene har selv ansvar for av- og påkledning av sitt barn ved levering og henting. Dersom et barn hentes etter den fastsatte åpningstiden, blir foreldrene pålagt å betale for evt. personal-overtid disse dagene.

14.       SYKDOM

Barn med redusert allmenntilstand, oppkast/diare eller andre smittsomme sykdommer, skal holdes borte fra barnehagen. Barn som har hatt sykdom med feber skal ha en feberfri dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Barn med oppkast / diaré skal være oppkastfrie og diarefri i minst 48 timer før de kommer tilbake til barnehagen.

15.        SAMARBEIDSUTVALGET - SU

Samarbeidsutvalget består av eier/styrer og en representant for foreldrene. Utvalget skal ta opp spørsmålet om barnehagens innhold og kvalitet, utvalget skal også godkjenne årsplanen før den blir tatt i bruk.