Årsplan 21/22

Trygghetssirkelen, jfr pkt.12 i Årsplan

1.(Innhold)

2. Hvorfor Årsplan?

Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Årsplanen har følgende funksjoner:

 

 • Konkretisering av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager
 • Arbeidsredskap for barnehagens personale
 • Utgangspunkt for foreldrene å kunne påvirke innholdet i barnehagen
 • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
 • Informasjon om bhg`s innhold til samarbeidspartnere og andre interesserte

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppa. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål, og bhg skal ha et nært samarbeid med hjemmet. Denne årsplanen viser hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå kommunens felles målsetninger for barnehagene: 

 

 • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.
 • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barnet.
 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart.

 

3. Dette sier Loven om barnehager:

 

Barnehageloven § 1 Formål 1. ledd;

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

 

Ihht Rammeplanen for barnehager, skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

 

4. Ole Brumm Familiebarnehages formål, verdigrunnlag og oppgaver:

 

Ole Brumm Familiebarnehage er en liten privateide barnehage med plass til inntil 10 barn mellom 0-6 år. Her møter vi barna med respekt, anerkjennelse og omsorg. Vi mener at god omsorg er det viktigste grunnlaget for god lek, læring og danning, samtidig kan man ikke fremme en god danningsprosess uten nettopp omsorg, lek og læring. Vi har et balansert fokus på alle fire begrep i praksis, ved å være like opptatt av omsorgen vi yter i tillegg til det pedagogiske arbeidet og leken. Derfor er vi så glad i Ole Brumm sitt ordtak: «Ja takk begge deler». Vårt verdigrunnlag ligger til grunn for alt vi gjør, og som rollemodeller for barna har vi et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. I vår familiebarnehage har vi optimale forhold til å se hvert enkelt barn, barnegruppen som helhet, og etterstrebe et godt samarbeid med familiene og være en forlengelse av hjemmet. 

 

5. Barnehagen som pedagogisk virksomhet:

 

Når det gjelder barnehagens verdigrunnlag sier Rammeplanen følgende;

 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og

anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i

fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen.

Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig

respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse».

                                                                    (Rammeplan for barnehager s.7)

 

Barna skal ha et tilrettelagt tilbud i en lærende organisasjon, hvor det pedagogiske arbeidet er begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Planleggingen skal bidra til progresjon både hos enkeltbarn og gruppe, synligjøre hvordan barnehagen realiserer rammeplanen og baseres på kunnskap om barns trivsel, utvikling og helse. Områder som gjenspeiler denne kunnskapen i det pedagogiske arbeidet er 7 fagområder, disse er i høy grad de samme som barna senere møter på skolen.

Det pedagogiske arbeidet går ut på å målrettet arbeide for barnehagens verdigrunnlag, med kristen og humanistisk arv og tradisjon. Planlegging, gjennomføring og evaluering er sentralt, samt foreldresamarbeid, barns medvirkning og et kompetent og tilstedeværende personale.

Vi er for øvrig stolte av å dokumentere, at fra høsten 2019 har samtlige i vår barnehage utdanning innenfor barne- og ungdomsarbeid, eller pedagogikk.

 

6.Fagområder:

Hvordan barnehagen gjennomgående jobber med de ulike fagområdene;

 

Kommunikasjon, språk og tekst:                 Kropp, bevegelse, helse og mat:

- Bøker, eventyr/fortellinger                        - Tur i skog og nærmiljø (Vålehallen)

- Sang, rim, regler                                       - Regel- og bevegelsesleker / også til musikk

- Barnesamtaler                                           - Tilrettelegge for variert lek og bevegelse 

- Lek med bokstaver og tall                          - Lære om kroppen

- Førskole for skolestartere                          - Fokus på god hygiene

 

Kunst, kultur og kreativitet:                       Natur, miljø og teknologi:

- Materialkunnskap / Teknikker                   - Turer i skog og mark

- Formingsaktiviteter                                  - Følge med på årstidsendringer

- Dramatisering                                          - Naturfenomener / Eksperimentering

- Musikksamling m.instrumenter                 - Bærekraftig utvikling

 

Etikk, religion og filosofi:                        Antall, rom og form:                           

-Filosofiske samtaler                                  - Lek med tall og former

- Markering av kristne høytider,                  - Jobbe med begreper som lik / ulik, størrelse,

  tradisjoner i barnegruppa                         - antall, vekt, volum 

- Konfliktløsning                                         - Sortering, måling, veiing

- Hvordan oppføre seg i ulike                      - Spill, bygging og konstruksjonslek

 situasjoner

 

Nærmiljø og samfunn

- Tur i nærmiljø

- Likstilling mellom kjønn

- Medvirkning

- Hvordan lever de ulike familiene

 

7.Barns medvirkning:

I Ole Brumm Familiebarnehage er personalet tett på barna hele dagen, og har optimale forhold for nær kontakt og samarbeid med familiene. På den måten får personalet god oversikt over barnets familie og hjemmemiljø, behov, vaner, utvikling, oppvekst og særlige interesser. Personalet blir godt kjent med hva barnet liker og mestrer, og hva barnet trenger. Personalet tilbringer mye tid sammen med barna. Møtetid og annen personal-politikk går sjelden utover barnegruppa da det legges utenfor kjernetiden via egne plandager.

 

Barnehagen jobber for barns medvirkning på flere måter. Personalet skal være lydhøre, tålmodige, interesserte og observerende. Personalet har daglige barnesamtaler, både i forberedelser, gjennomføring og evaluering av arbeidet. Innspill fra barna, tanker og ønsker, tas på alvor. Hva lar seg gjennomføre? Hvem kan delta? Personalet fanger impulser fra barna, hva ser de på, snakker om, tar på eller spør om? Vi er et tilstedeværende personale i her-og-nå situasjoner. Vi oppfatter hva barna har med seg hjemmefra, kultur, vaner, ritualer, ønsker, gleder, nyheter osv. Dette er viktige elementer for bhg å ta med i arbeidet. Barna skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen, foreldre skal ha gode muligheter til medbestemmelse. Barnas egenart er også viktig for medbestemmelse, vi jobber med respekt og anerkjennelse for ulikheter og uenighet, så vel som likhet og enighet.

 

8. Satsingsområder:

Barnehagen ønsket å jobbe mer med sosialkompetanse og «toddlere» i 2020/21. Vi så ut fra barnegruppa at vi hadde behov for å jobbe mer med småbarns-lek, derfor satt vi inn ekstra tiltak og fokus på nettopp det. Dette vil vi fortsette med i 2021/22, da vi får inn flere nye små fra høsten 2021. Vi har en filosofisk tilnærmings-metode til alt det rare og underlige som skjer rundt oss, og vi vil fortsette å ha med også dette i vår arbeids- og væremåte. Realfag og metode er fortsatt en stor del av barnehagens planlegging, dette vil defineres på personalmøter og i samarbeid med både foreldre og barn. Viktige pedagogiske prinsipper er at barn lærer gjennom egen aktivitet i samspill med andre, og at de har ulikt erfarings-grunnlag og behov. Dette vil vi ha som utgangspunkt særlig når vi jobber med sosial kompetanse dette året. Vi tar utgangspunkt i lek, og hvordan barna behersker leke-regler og hvordan de «danner» et utviklende leke-repertoar. Vi bruker temaer som overordnet ramme, eks «småkryp», «trafikk» eller «gjenbruk og resirkulering». Vi setter også inn ekstra tiltak og fokus på den nye mobbeloven, hvor vi vil være ekstra bevisst og oppmerksom på krenkelser, kommunikasjon med barn samt et godt og ordentlig språk med hverandre.

 

9. Sosial kompetanse:

«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering». (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)

 

Sosial kompetanse er gjennomgående i barnehagen. Barna skal inngå i omgivelser som gir dem optimale muligheter til å utvikle seg til gode medmennesker i samspill med andre barn, foreldre eller voksne i barnehagen, og senere i livet.  Barnehagen skal styrke barnas evne til omsorg og empati, samarbeid og konfliktløsning, men også selvkontroll og selvhevdelse. Barnehagen har et fokus og en bevissthet rundt dette, f.eks ved at barna øver på å;

 

 • Vente på tur: ved bordet, i lek, ved brettspill, påkledning, i samtaler, mm
 • Lytte til hverandre: vise respekt når andre forteller, ikke avbryte, tåle å være uenige, tørre å si hva en mener, respektere ulikheter og egenart
 • Øve på å løse egne konflikter: med personalets veiledning og støtte. Kompromiss og rettferdige løsninger, takle konflikter og utfordringer i samspill med andre
 • Vise omtanke: ta med andre barn i lek, tørre å ta kontakt med andre barn, hjelpe andre, sette andres behov foran seg selv når det trengs, forstå hvordan andre har det
 • Selvkontroll: regulere egne følelser, finne alternative uttrykk for sinne, følge regler
 • Selvhevdelse: tørre å stå for egne meninger, tørre å være seg selv i gruppa
 • Ansvarlighet: for barnehagens leker og utstyr, eget og andres utstyr, holde avtaler, være del av et fellesansvar for barnegruppas trivsel
 • Se andres gode sider og styrker, og bruke hverandres gode sider og styrker

 

10. Barnegruppa:

Ole Brumm Familiebarnehage har plass til inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Da barnegruppene kan ha ganske ulik sammensetning og aldersinndeling fra år til år, tilpasser vi både dagsrutiner og innhold -ved oppstart av nytt barnehageår. Eks, har vi flertall av små barn i gruppa, vil man angivelig måtte jobbe på en annen måte enn om vi har flest store barn.  Det samme gjelder andre faktorer som alder, kjønn, utviklingsforstyrrelser, særskilte behov, familie-problematikk osv. Noen barn krever kanskje et samarbeid med instanser utenfra.

 

11. Tilvenning:

Når barnet har fått tildelt plass i barnehagen, tar barnehagen kontakt med foreldre og

avtaler en oppstartsamtale, eventuelle besøksdager og informasjons-utveksling. Barnehagen gir

tilbud om besøksdager, og har tett oppfølging av barnet m. familie. Ved oppstart fyller

foreldre ut et informasjons-skjema slik at barnehagen får nødvendig informasjon om barna; hjemmemiljø, allergi, sykdommer, familiesituasjon, spesielle behov, ting som foreldre er spesielt opptatt av osv.

Barnehagen jobber for en best mulig tilvenning og bruker lang tid i samarbeid med foreldre. Om det tar 3 dager eller 3 uker så er det barnets beste, trivsel og trygg tilknytning som er det aller viktigste. Barnets beste er alltid i fokus, barnehagen fokuserer på gode relasjoner og trygg tilknytning. Bhg har et eget skriv ang tilvenning, som deles med foreldre ved oppstart.

 

12. Relasjoner og tilknytning:

Trygg tilknytning er vesentlig for god omsorg, livsmestring og helse. Barna skal bli sett og forstått, respektert, få hjelp og støtte som de har behov for, og oppleve omsorgsfulle relasjoner. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og hverandre, for slik å utvikle et trygt fundament hvor de tør å tøye egne grenser, oppleve mestring og få den støtten de trenger. De skal få støtte til å håndtere utfordringer, mestre motgang og bli kjent med egne og andres følelser, og kunne utvikle seg til et sunt og selvstendig menneske. Gode relasjoner og tilknytning er områder som barnehagen har i fokus på flere måter. Mellom barna i gruppa, barn-voksen, mellom personalet og foreldre, og blant personalet. For å bygge gode relasjoner med foreldre, er f.eks. barnehagen opptatt av å ha god tid til samtaler, avskjed og eventuelle beskjeder før barnet går hjem for dagen.

Trygghetssirkelen illustrerer godt hvordan disse prosessene henger sammen. Rammeplanen legger vekt på hvordan barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted hvor barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap med trygge voksne som base/havn;

 

13. Overgangen barnehage-skole: 

Bhg. følger kommunens egne retningslinjer for overgangen barnehage-skole. Målsetting og rutiner skal følges av alle skoler, offentlige og private barnehager, de skal gjøre barna trygge

i møte med skolen og gi felles faglige og sosiale ferdigheter som grunnlag for god skolestart.

Ansvar og forventninger skal avklares mellom barnehagen, de respektive skolene og foreldre. Ole Brumm Familiebarnehage tar kontakt med de aktuelle skolene for evt. samarbeid og avtaler, og øvrige skoleforberedende tiltak.

5-6 åringene har en egen førskolegruppe hvor de får utfordringer og opplegg tilpasset alder og forberedelse til skolestart. Der jobber vi med selvstendighet, tall, former og bokstaver, samt forventninger som avtales i møte med skolen. Vi jobber med en best mulig overgang fra barnehage til skole, tilpasset det enkelte barnet m. familie. Det er viktig for oss at barna får være litt «store og spesielle» det siste halvåret i bhg før de begynner på skolen.

 

14. Foreldresamarbeid:

Barnehagen er avhengige av et nært og godt samarbeid med foreldre, vi skal «arbeide i nær forståelse og samarbeid med hjemmet». Det blir sendt ut egne innkalling til foreldremøter, et om høsten og et om våren. Det blir også satt av tid og sendt ut innkalling til foreldre-samtaler, samt oppstartsamtaler og overgangs-samtaler i forbindelse med skolestart.

 

15. Årshjul og tradisjoner

Gjennom hele året har barnehagen faste tradisjoner som det er ønskelig å ta vare på. Enkelte ting kan flyttes på som følge av at påsken f.eks. kommer tidligere eller senere, men innholdet i årshjulet vil være det samme; 

Juli: Ferie

Januar: Rolig oppstart, vinter

August : Oppstart og tilvenning for nye barn

Februar: Karneval, Samefolkets dag 6.2

September: Foreldremøte, høst

Mars: Påskefrokost i bhg

Oktober: Høstsuppe, FN-tema

April: Så frø, spiring, vår

November: Høst, Juleforberedelser

Mai: bhg-tog, 17-mai fest i bhg

Desember: Advent, jul, nissefest,

Juni: Førskole- og sommeravslutning 

julevanding, jule-gudstjeneste

Juli: Ferie

 

Barnehagen har 5 planleggingsdager pr år. I 2021/22 er dette:

Mand 16.08.21 - Mand 01.11.21 - Mand 03.01.22 - Fred 27.05.22 - Tirsd 07.06

 

16. Ny mobbelov fra 01.01.2021:

Den nye mobbeloven er felles for bhg og skole. Ny handlingsplan er laget av kompetanse-senteret, bhg + skole, PPT, utdanningsforbundet m.fl. Verdier og barnesyn er grunnleggende, barns opplevelser skal alltid tas på alvor. Alle som jobber i bhg må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om/ tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, har de ansatte en aktivitetsplikt. Det vi si at vi alltid skal:

 

•   Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.

•   Si ifra til styrer i barnehagen.

•   Undersøke hva som har skjedd.

•   Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt bhg.miljø.

 

17. Barnehagens forpliktelser:

Barnehagen er forpliktet til å varsle dersom det foreligger mistanke om et barns personlige forhold, jfr opplysningsplikt til barnevernet, §22 (Rammeplan for barnehagen s.11) 

I denne sammenhengen er bhg fritatt for taushetsplikten. 

 

18. Progresjon - året som gikk:

Se månedlige evalueringer i månedsplaner, samt personalets agenda og dokumentasjon over plandager og møter. Helårs evaluering oppbevares i barnehagen. 

 

19. Kontaktinfo:

Besøks/postadresse: Brekkeåsveien 20, 3178 Våle

Ny daglig leder fra 01.04.21: Benedichte Lyngås

Ny assistent fra høsten -21 er Frida Hovelstad

Tlf: 94 838 483            

E-post: ebl.barnehage@gmail.com

Hjemmeside: olebrummfamiliebarnehage.com