Praktisk informasjon

OLE BRUMM FAMILIEBARNEHAGE

Vi er en liten barnehage med plass til inntil 10 barn fra alderen 0 - 6 år. Barnehagen ble startet i august 2001 av Anne Grethe Tangevoll. I 2007 overtok Benedicthe Lyngås driften, og november 2017 var det Eirik Silseth som overtok som juridisk eier.

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen har åpent hverdager fra august til juni med enkelte unntak. Barnehagens åpningstid er fra 07.15 - 16.45.

Kjernetiden er: 9.30 - 14.30. I dette tidsrommet gjennomføres turer, opplegg og planlagte aktiviteter.

 

DAGSRYTME I OLE BRUMM FAMILIEBARNEHAGE

07.15. Barnehagen åpner

08.30 - 09.00. Frokost

09.00 - 10.00. Frilek

10.00. Gruppeaktiviteter/fellesaktiviteter/ frilek

11.30. Samlingsstund

12.00. Formiddagsmat

13.00. Ut å leke

15.00. Ettermiddagsmat (tremat)

15.30. Frilek

16.45. Barnehagen stenger

 

UKENTLIGE AKTIVITETER

MANDAG: Turdag / Tema

TIRSDAG: Gymsal for de største

ONSDAG: Utelek / Tema

TORSDAG: Tema

FREDAG: Frilek

 

FERIE OG PLANLEGGINGSDAGER

For å sikre personalet 5 uker ferie, vil barnehagen være stengt fire uker i juli/august, samt juleferie, påskeferie og sommerferie. 

Barnehagen har tatt ut følgende planleggingsdager for året 2022/23:

Mandag 15.08.22 / Fredag 04.11.22 / Mandag 02.01.23 / Fredag 19.05.23 / Mandag 05.06.23

 

TILSTEDE-SKJEMA

Barnehagepersonalet krysser av når barnet leveres og når barnet hentes. Det registreres også fravær. Det er viktig at barnehagen får beskjed dersom det er andre enn foreldrene som skal hente. 

 

OPPSLAGSTAVLENE

Her henger vi opp beskjeder og viktig informasjon. Oppslagstavla bør leses daglig ved henting/levering, vi har en i «utegangen» og en i gangen.

 

MÅLTIDER

Ole Brumm familiebarnehage serverer alle måltider i barnehagen. Måltidene betales av foreldrene. Ordningen er frivillig og det er fullt mulig å ha med egen mat.

Frokost serveres fra 8.30 - 9.00. Til frokost serverer vi brødskiver, knekkebrød eller grøt.

Formiddagsmat serveres fra 11.30 - 12.00. Til formiddagsmaten serveres det primært brødskiver, men noen ganger har vi varmmat. (eks noe ekstra på fredager)

Ettermiddagsmat serveres fra 14.30 - 15.00. Til ettermiddagsmaten serverer vi knekkebrød eller brødskiver, i tillegg til frukt eller yoghurt.

 

MÅNEDSPLAN

Mnd.plan gir en oversikt over fagområder vi skal jobbe med, aktiviteter som skal skje, bursdager etc. Den inneholder også en evaluering av måneden som har gått, slik at foresatte får innsikt i barnehagens dokumentasjon- og evalueringsarbeid. Månedsplanen kan endres på grunn av vær, sykdom og liknende, det vil bli gitt beskjed om endringer som påvirker større rutiner, klesskift eller lokaler utenfor barnehagen. Ny månedsplan henges på plassene i slutten av hver måned, og du kan laste den ned fra vår hjemmeside.

 

HJEMMESIDE og FACEBOOKSIDE

Vi har både hjemmeside og facebook-side. På hjemmesiden finner du primærinfo, link til å søke om barnehage-plass, og interessant fagstoff. På facebook-siden legger vi ut bilder og skriver litt om ulike aktiviteter. Vi har valgt å la facebook-siden være offentlig, for å synligjøre hva vi driver med og for å vise hva en familiebarnehage er. Bilder av barn blir selvsagt ikke lagt ut her.

 

GYMSAL/ TURDAG

Vi har gymsal på tirsdager fra klokken 11.00 og må beregne god tid til å gå, da vi må innom skolen for å hente nøkkel. Når det gjelder turdager ønsker vi å komme oss ut så fort som mulig etter frokost, da hjelper det at alle er på plass til 9.30.

 

TRADISJONER I OLE BRUMM FAMILIEBARNEHAGE

Bursdag: Vi setter ut flagg, lager krone, synger bursdagssang og serverer is eller fruktsalat til tremat.

Påskefrokost: Vi inviterer foreldre til hyggelig frokost torsdagen før Palmesøndag.

Avslutningsfest: Vi inviterer foreldre m. familie for å markere at barnehageåret er over, vi serverer pølser, kaffe og kaker, og koser oss sammen.

Julevandring: Vi går til kirken med de eldste barna i barnehagen, et eget opplegg i regi av Våle kirke.

Nissefest: Vi har nissefest med Knerten, hvor vi kler oss ut som nisser og spiser grøt. Den ekte nissen pleier å komme på besøk på slutten av dagen...

Juleavslutning: Vi inviterer foreldrene til julegrøt, selvlaget julebakst og kaffe.

Foreldre kaffe: Vi inviterer foreldre til en kopp kaffe og kaker.

Karneval: Vi har karneval med Knerten. Vi kler oss ut, spiser pølser og har «katta i sekken».

 

LEVERING, HENTING OG FRAVÆR

Barnehagens kjernetid er fra 9.30 - 14.30. I denne tiden kan vi dra på tur eller arrangere andre aktiviteter. Dersom barnet skal leveres eller hentes utenfor kjernetiden må personalet få beskjed. Det er ikke sikkert at vi er i bhg i dette tidsrommet.

Barnehagen har ansvar for barna fra de leveres til de hentes, barna må aldri hentes uten at personalet får beskjed. Dersom barnet skal ha fri eller er fraværende av andre grunner er det viktig at barnehagen får beskjed om dette før 9.30, beskjed kan gjerne bli gitt via sms.

 

KLÆR OG SKIFT

Det er viktig å ha godt med skift i barnehagen. Det er også viktig å ha riktig klær til riktig årstid. Det er foreldrenes ansvar å holde orden i skift, sko og uteklær. Husk å merke klær og skotøy godt. Gjenglemt tøy blir lagt i grønn kurv i vinduskarmen, tøy som ikke hentes blir brukt som lånetøy ved senere anledninger. For de barna som bruker bleier, må foreldrene selv kjøpe dette.

BARNS SYKDOM

Syke barn skal ikke være i barnehagen. Ved feber, oppkast og diaré, ringer vi umiddelbart og ber om at barnet blir hentet. Dersom vi er i tvil om barnets almenntilstand tilsier at barnet kan være i barnehagen, ringer vi foreldrene og drøfter det om barnet bør hentes eller ikke. Barnehagen plikter å ta hensyn til andre barn mht smitte.

Har barnet hatt sykdom, er det viktig at det får lov til å bli helt friskt før det sendes i barnehagen igjen. Kommunelegen har gitt følgende regler i forbindelse med diverse sykdom:

Sykdom m. feber: Barnet skal ha en feberfri dag før det sendes i barnehage.

Oppkast / diare: Barnet skal være oppkastfri eller diaréfri i minst 24 timer før det kan sendes i bhg.

Dersom det går vannkopper eller andre smittsomme sykdommer gir vi felles beskjed om dette, det samme gjelder lus.

(OBS! Egne føringer for sykdom mht smittevern - korona)

LEKER

Barnehagen har ikke noe imot at barna tar med leker hjemmefra, men barnehagen kan ikke ta ansvar for disse lekene. Leker som tas med hjemmefra må kunne lånes bort til andre barn, dersom det oppstår store konflikter rundt lekene tar personalet leken bort. Se an litt i forkant om barnet kommer til å låne bort leken eller ikke.

 

FORSIKRING

Barna er forsikret gjennom Tryg barneulykkes forsikring under oppholdstiden i barnehagen.

 

FORELDRESAMARBEID

Samarbeidet skal bygge på gjensidighet, åpenhet og tillit. Foreldre og barnehagepersonalet skal samarbeidet for å oppnå best mulig utviklingsmulighet for enkeltbarnet. Det viktigste foreldresamarbeidet foregår ved levering og henting.

 

FORELDREMØTER

Det vil bli avholdt to foreldremøter i løpet av barnehageåret, et på høsten og et på våren. Egen innkalling vil bli gitt i forkant.

 

FORELDRESAMTALER

Vi vil tilby to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, en på høsten og en på våren. Det blir hengt opp liste på infotavla hvor de som ønsker samtale kan skrive seg opp på det tidspunktet de ønsker.

I tillegg kommer en oppstartsamtale for nye barn (foreldre)

 

SU ( Samarbeidsutvalget)

Består av en foreldrerepresentant og en ansatt. Den viktigste oppgaven er å godkjenne årsplanen på vegne av foreldregruppa, men også som særlig arena for å kunne ta opp ting med barnehagen.

 

SAMARBEID MED ANDRE

For at barnehagen skal være et godt sted å være, er det viktig at barnehagen har samarbeid med andre barnehager og instanser i kommunene. Vi samarbeider med;

 

  • Knerten Familiebarnehage

Barnehagen vår er en liten enhet, gjennom samarbeid med Knerten barnehage får barna mulighet til å leke og sosialiseres i større grupper. Vi er blant annet i gymsalen sammen, har nissefest, karneval og er på tur. Vi er generelt mye sammen med Knerten Familiebhg, og har mye uformell kontakt.

 

  • PPT

Barnehagen kan ta kontakt med PPT for å drøfte generelle pedagogiske problemstillinger. PPT er en instans som vi ikke kan henvise til uten foreldrenes samtykke.

 

  • Barnevernet

Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet hvis det er grunn til å tro at et barn lever under omsorgssvikt. jfr opplysningsplikt til barnevernet, §22 

 

  • Helsestasjonen

Her kan barnehagen og de foresatte få hjelp og råd angående barns helse og utvikling. Vi ringer helsestasjon når det er generelle ting vi lurer på, smitte, symptomer eller andre forhold hvor de har bedre kompetanse enn oss. Det er generell problematikk vi drøfter med dem.

 

  • Skolen

I forbindelse med overgang barnehage - skole, har vi et samarbeid med de skolene som er involvert. Dette samarbeidet styres av kommunen og den enkelte skole. Kirkevold skole er skolen de fleste i barnehagen sokner til.

 

  • Praksisplass/Lærling:   

Barnehagen tar imot praksis-elever fra ungdomsskole eller videregående, lærlinger eller

studenter. Beskjed om dette vil gis til foresatte i forkant.